Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Boor en zaagshop.nl

Artikel 1: Definities

1b).In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 Boor en zaagshop.nl is een handelsnaam van GVS Diamantgereedschappen die sinds 2007 ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08162005. Het adres van de onderneming is:  Hessenweg 144 6741JR Te Lunteren, telefoonnummer: 0651577231.De algehele voorwaarden van GVS Technische Dienstverlening zijn altijd de algemene leveringsvoorwaarden van de Metaalunie zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Roterdam BEHALVE als deze verhandelt zijn onder de naam Boorenzaagshop.nl. bovendien waar onderstaande voorwaarden niet in voorzien gelden de Metaalunie leveringsvoorwaarden van GVS Technische Dienstverlening

Klant: natuurlijke persoon of rechtspersoon die  Boor en zaagshop.nl met in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Boor en zaagshop.nl en Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met, voor Boor en zaagshop.nl de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Door het gebruik van de internetsites van  Boor en zaagshop.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. De prijzen op de internetsite of in andere aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten binnen de grenzen van artikel 3.2 stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.
4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt
5. Alle prijzen, artikelen en fotos op de internetsite of in andere aanbiedingen en offertes zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4: Levering
1.  Boor en zaagshop.nl levert pas uit na ontvangst van betaling bij vooruitbetaling, tenzij voor een rembourszending is gekozen.
2. Rembourszending is alleen mogelijk voor bestellingen beneden € 1000,-.
3. De levering zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, de maximale levertijd bedraagt 14 dagen. Indien de maximale levertijd niet gehaald kan worden zal  Boor en zaagshop.nl de klant zo spoedig mogelijk via telefoon of e-mail op de hoogte stellen. Wanneer de maximale levertijd om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de Klant terugbetaald.
4. Alle leveringen geschieden door een door Boor en zaagshop.nl gekozen vervoerder.
5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico van de producten over op de Klant.

Artikel 5: Tevredenheids garantie
1. De Klant kan binnen zeven werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Boor en zaag.nl aanspraak gemaakt worden op de tevredenheids garantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2.  Boor en zaagshop.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Wij adviseren dan ook de producten te verzekeren tegen deze zaken bij de vervoerder.
3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.
4. Indien de Klant van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Boorenzaag.nl binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan Boorenzaagshop.nl  betaalde. Exclusief de gemaakte verzendkosten van Boorenzaagshop.nl .

Artikel 6: Garantie op defecten
1. Voor door Boor en zaagshop.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. BoorenzaagSHOP.nl  vervult gedurende deze garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
2. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van  In dit geval Boor en zaag.nl zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


Artikel 7: Privacy
1. Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van. Boor en zaagshop.nl Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
2.Boor en zaagshop.nl  verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Artikel 8: In gebruiksneming

1) De klant heeft kennis genomen van de gebruiksaanwijzing van het verbruikers artikel/ werktuig en heeft de professionele kennis om hier mee te werken.

2) De klant heeft alle mogelijke veiligheid eisen genomen die nodig zijn om met desbetreffende werktuig te werken voor zich zelf en derde,en neemt hierin de volledige verantwoordelijkheid.

3) Het werken met deze producten/werktuigen is geheel voor eigen risico van gebruiker en Boor en zaagshop.nl  neemt  hierin geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid.

Artikel 9: Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Boor en zaagshop.nl en Klant is Nederlands recht van toepassing.